Pomagam, więc jestem

Pomaganie jest fajne

 STATUT STOWARZYSZENIA: STOWARZYSZENIE REHABILITACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OSÓB STARSZYCH „POMAGAM, WIĘC JESTEM”.

Tekst ujednolicony, z dnia 6 listopada 2012r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
                                                                      § 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE REHABILITACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ OSÓB STARSZYCH „POMAGAM, WIĘC JESTEM” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
                                                                      § 2.
Stowarzyszenie posługuje się nazwą skróconą; STOWARZYSZENIE „POMAGAM, WIĘC JESTEM”.
                                                                       § 3.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach nie zarobkowych, powołanym dla osiągnięcia celów zawartych w niniejszym statucie.
                                                                       § 4.

Siedzibą stowarzyszenia jest MIASTO KATOWICE. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska .Stowarzyszenie może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jego celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.
                                                                       § 5.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
                                                                        § 6.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                                                                        § 7.
1.     Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
2.     O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1, decyduje Zarząd.
                                                                        § 8.
W realizacji swoich działań statutowych, Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji publicznej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.

                                                                      § 9.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnychi osób starszych, w zakresie:

a/ działalności związanej z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)

b/ przetwarzania danych. Zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności (PKD 63.11.Z)

c/ pozostałej działalności w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 63.99.Z)

d/ pozostałego drukowania (PKD 18.12.Z)

e/ pozostałego pośrednictwa pieniężnego (PKD 64.19.Z)

f/ działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)

g/ działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

h/ Pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)


Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
                                                                      § 10.
Celami Stowarzyszenia są:
1.     ułatwianie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i osobom starszym oraz ich rodzinom i opiekunom, w ich codziennym życiu,
2.     doprowadzenie do tego, aby osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz ich rodziny i opiekunowie posiadali łatwy dostęp do niezbędnych im informacji ,
3.     wspieranie działań osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocja ich inicjatyw,
4.     zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i osób starszych w społeczeństwie,
5.     tworzenie sprzyjających warunków architektonicznych oraz likwidacja istniejących barier w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych w społeczeństwie,
6.     udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
7.     zwiększenie aktywności zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i osób starszych,
8.     edukacja społeczna oparta na zasadach integracji i nauce wzajemnego funkcjonowania w społeczeństwie,
9.     inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i starszych,
10. promowanie aktywności zdrowotnej osób niepełnosprawnych i osób starszych.
11. ułatwianie dostępu do specjalistycznych usług, w tym również medycznych, dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych
                                                                        § 11.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1.     organizowanieimprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, min. sympozjów, konferencji, szkoleń, spotkań sportowo - rekreacyjnych i konkursów, wystaw połączonych z aukcjami, których przedmiotem będą dzieła sztuki oraz inne przedmioty pozyskane od darczyńców na rzecz stowarzyszenia a także innych podobnych inicjatyw,
2.     działalność wydawniczą i medialną, w szczególności polegającą na produkcji filmów, nagrań video oraz programów telewizyjnych poruszających problemy istotne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych;

3.działalność w zakresie elektronicznego przetwarzania danych – tworzenie stron internetowych dla stowarzyszenia oraz poszczególnych jego podopiecznych, a także zarządzanie stronami internetowymi;

4.tworzenie i opracowywanie oraz realizację projektów ,

5.tworzenie i realizacja kampanii społecznych promujących zagadnienia istotne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych,

6.tworzenie i prowadzenie sieci grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne, starsze i ich rodziny, i opiekunów,

7.wspieranie finansowe i materialne osób potrzebujących, również poprzez udostępnianie konta stowarzyszenia do wpłat, dla przeprowadzania pieniężnych zbiórek celowych i przekazywania darowizn osobom potrzebującym oraz poprzez tworzenie subkont dla poszczególnych podopiecznych stowarzyszenia umożliwiających przekazywanie środków z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

8.pomoc w opracowywaniu, wdrażaniu i dostępie do sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym;

9.prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej poprzez tworzenie specjalistycznych Centrów Informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych;

10.organizowanie i promowanie zdrowego stylu życia;

11.organizowanie szkoleń mających na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym funkcjonowania w przestrzeni publicznej, a także wykorzystywania w praktyce dotyczących ich regulacji prawnych;

12.podejmowanie działań związanych z szeroko pojętą ochroną i promocją zdrowia, polegających w szczególności na tworzeniu lub dofinansowywaniu placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków zdrowia przystosowanych - zwłaszcza pod względem architektonicznym oraz z punktu widzenia specjalistycznego wykształcenia personelu – dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych;

13.promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze, ich rodziny i opiekunów,

14.promocję zatrudnienia i aktywizację zawodowąpozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy osób niepełnosprawnych, osób starszych, ich rodzin i opiekunów, w szczególności doradztwo personalne, prawne i pośrednictwo pracy oraz zatrudnianie w stowarzyszeniu w charakterze pracowników w/w osób bądź wyszukiwanie dla nich miejsc pracy u innych pracodawców, zwłaszcza w zakładach pracy chronionej;

15.tworzenie ośrodków pobytu dziennego, czasowego oraz stałego dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz ich rodzin;

16.pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową.
                                                                      § 12.
1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

2.Działalność gospodarcza stowarzyszeniapolegać może w szczególności na:

sprzedaży -zarówno bezpośredniej, jak i dokonywanej za pośrednictwem portali internetowych bądź domów sprzedaży wysyłkowej- dzieł sztuki, zwłaszcza obrazów, pozyskanych dla celów stowarzyszenia od darczyńców;

prowadzeniu stałej placówki gastronomicznej – kawiarenki – w której zatrudnienieznalazłyby osoby niepełnosprawne;

prowadzeniu pozaszkolnych form edukacji w postaci szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi;

wydawaniu książek, czasopism i innych periodyków oraz nagrań na nośnikach multimedialnych.


3. Stowarzyszenie może w celu realizacji celów statutowych zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
                                                                      § 13.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
                                                                      § 14.
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
                                                                       § 15.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, która: złoży deklarację członkowską,
                                                                       § 16.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków.
                                                                       § 17.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
                                                                      § 18.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu.
                                                                       § 19.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
                                                                       § 20.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd w formie uchwały, na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
                                                                      § 21.
Członkowie zwyczajni mają prawo: biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
                                                                       § 22.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.
                                                                       § 23.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
                                                                       § 24.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
                                                                       § 25.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
                                                                      § 26.
Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, wykluczenia przez Zarząd, z powodu nieprzestrzegania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy,  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
                                                                      § 27.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
                                                                      § 28.
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna,
                                                                      § 29.
1.     Ponadto organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Naukowa, składająca się z maksymalnie 5 członków, działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
2.     Rada Naukowa nie posiada kompetencji decyzyjnych, a jedynie doradcze.
3.     Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Zarząd stowarzyszenia.
                                                                       § 30.
1.     Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym  bezwzględną większością głosów.
2.     Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 5 kadencji.
                                                                      § 31.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że postanowienia statutu mówią inaczej, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
                                                                      § 32.
1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.     W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3.     Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
                                                                        § 33.    

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje pisemnie do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
                                                                        § 34.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
                                                                        § 35.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym , natomiast wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
                                                                         § 36.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, uchwalania zmian statutu, wybór Prezesa Stowarzyszenia Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie regulaminu Zarządu, uchwalanie budżetu, uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu , podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
                                                                        § 37.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków , reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.     Umowy zawiera i dokonuje innych czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia:
a.       Prezes Zarządu lub Wiceprezes łącznie z innym Członkiem Zarządu.
b.     wobec Prezesa Zarządu - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezes Zarządu i inni członkowie, powoływany jest uchwałą na podstawie wyboru w głosowaniu tajnym przez Członków Założycieli Stowarzyszenia w trakcie Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia, a rozpoczyna swoja działalność zgodną ze statutem dopiero po uprawomocnieniu się wpisu Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
                                                                        § 38.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Członków Zarządu z tym, że łączna liczba osób w Zarządzie nie może być większa niż 7. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
                                                                        § 39.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 6 miesięcy, a zwołuje je Prezes Zarządu.
                                                                        § 40.
Do kompetencji Zarządu należy: realizacja celów Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, jak również Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków, sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zwoływanie Walnego Zebrania Członków , organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, przyjmowanie i skreślanie członków, uchwalanie regulaminu Rady Naukowej oraz powoływanie i odwoływanie jej członków.
                                                                      § 41.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.   Wyboru trzy osobowego składu pierwszej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, dokonują Członkowie Założyciele Stowarzyszenia w trakcie zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia. Członków Komisji Rewizyjnej po uprawomocnieniu się wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
                                                                       § 42.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku, a zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
                                                                      § 43.
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza , przy czym Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 44.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
                                                                      § 45.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka organu Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
                                                                      § 46.
Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia, dotacji i ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych, przy czym zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
                                                                       § 47.
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
                                                                      § 48.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                                                                       § 49.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
                                                                      § 50.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch/trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
                                                                        § 51.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
                                                                        § 52.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.